• - dokonywanie regularnych wizyt kontrolnych na budowie, a przy

 • bardziej skomplikowanych obiektach stała obecność na budowie. 

 • - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych pod kątem zgodności

 • z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami

 • wiedzy technicznej, 

 • - kontrola jakości wykonywanych robót 

 • - sprawdzanie zastosowanych materiałów budowlanych i weryfikacja

 • ich właściwości użytkowych. 

 • - obecność przy pracach budowlanych ulegających zakryciu 

 • - zgłaszanie uwag w zakresie metodologii wykonywanych prac,

 • planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 • - zgłaszanie stanu uwag w zakresie BHP na budowie, 

 • - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad

 • i usterek, 

 • - uczestnictwo w testach i rozruchach instalacji oraz urządzeń

 • technicznych 

 • - udział w odbiorach końcowych i przekazaniu obiektu

 • do użytkowania. 

 • - branie udziału w naradach koordynacyjnych oraz naradach

 • branżowych. 

   

Nadzór inwestorski